Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: niedziela, 27 września 2020 r. Do końca roku szkolnego: 272 dni.

Uwaga!

Zmianie ulega termin dyżuru psychologa:


Psycholog

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej

Pani Justyna Trzcińska - Kuchta

będzie miała dyżur w naszej szkole

w czwartki w godzinach 8.00 - 12.00

(sala nr 7, parter szkoły podstawowej)

 

Najbliższy dyżur psychologa: 24 października 2013 r.

autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2013-10-14 22:33:47

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach informuje, że dodatkowymi  dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 będą:

Szkoła Podstawowa

im. Janusza  Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach:

01.23.24.25.IV 2014 r., 02.V.2014r., 20.VI.2014r.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Sadkowicach:

01.23.24.25.IV 2014 r., 02.V.2014r., 20.VI.2014r.

W tych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze.

 

Podstawa prawna: Rozporzadzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

 

autor informacji: Marek Lewandowski
data publikacji: 2013-09-23 15:36:33

Dyżury psychologa i logopedy
w roku szkolnym 2013/2014

 

Psycholog

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej

Pani Justyna Trzcińska - Kuchta

wtorki w godzinach 8.00 - 12.00

(sala nr 7, parter szkoły podstawowej)

 

Logopeda

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej

Pani Sylwia Kołacka

wtorki w godzinach 8.00 - 12.00

(sala nr 43 - gabinet pedagoga, budynek gimnazjum - część przedszkolna)

 

Dyżury specjalistów rozpoczynają się od
wtorku 3 września 2013 r.

autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2013-09-01 21:13:08

WYPRAWKA SZKOLNA
rok szkolny 2013/2014

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z  2013 poz. 818) programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w roku szkolnym 2013/2014: w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie V szkoły podstawowej, a także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych (bez względu na kryterium dochodowe).

Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 182 ze zm.), tj. dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

W przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej oraz uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) tj. aktualnie 539 zł na osobę w rodzinie.

 Dofinansowanie do zakupu podręczników w roku  2013 dla uczniów będzie wynosić odpowiednio:

- 225 zł -  uczniowie klas I - III szkoły podstawowej;

- 325 zł  - uczniowie  klasy V szkoły podstawowej;

- 350 zł - uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

 

Wnioski należy składać do dnia: 10 września 2013 r.

 

autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2013-08-27 21:37:04

Dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach podaje do publicznej wiadomości

zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014

 Na podstawie art. 22a ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Gimnazjum

Podręczniki do klasy I Gimnazjum: pobierz

Podręczniki do klasy II Gimnazjum: pobierz

Podręczniki do klasy III Gimnazjum: pobierz

Szkoła Podstawowa

Podręczniki do klasy I Szkoły Podstawowej: pobierz

Podręczniki do klasy II Szkoły Podstawowej: pobierz

Podręczniki do klasy III Szkoły Podstawowej: pobierz

Podręczniki do klasy IV Szkoły Podstawowej: pobierz

Podręczniki do klasy V Szkoły Podstawowej: pobierz

Podręczniki do klasy VI  Szkoły Podstawowej: pobierz

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2013-06-14 13:30:41
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Copyright © 2009 - 2020 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.