Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: sobota, 14 grudnia 2019 r. Do końca roku szkolnego: 195 dni.

„Nie myśl sobie, że masz czas, bo przyszłość niepewna.”

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów naszej szkoły  

oraz mieszkańców gminy Sadkowice

na program teatralny przygotowany przez utalentowanych przedstawicieli klasy III gimnazjum

w reżyserii Beaty Pakuły

 

 pt. „Przez czas z poezją i muzyką”,

 

 

 który odbędzie się 3 lipca 2016 roku 

o godz. 1900 w sali gimnastycznej

Zespołu Szkół w Sadkowicach.

 

 

Bardzo miło nam będzie gościć wszystkich przybyłych.

 

Organizatorzy


 


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2016-06-27 08:34:33


Dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka   i Gimnazjum im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015/2016 będą: 05.04.2016 r.,  18 – 20.04.2016 r., 02.05.2016., 27.05.2016 r. W tych dniach w razie potrzeby szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

 

autor informacji: Marek Lewandowski
data publikacji: 2015-09-29 11:25:15

Dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach

informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów:

 1. klas III szkoły podstawowej

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

 • nie przekracza kwoty 574 zł netto miesięcznie (art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)
 • przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)

 

2.     klas III, V i VI szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum:  

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszacych,
 • z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym
 • uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie, u których występuje w/w. niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • do 225 zł – dla uczniów klas III szkół podstawowych i dla niepełnosprawnych uczniów klas   III;
 • do 325 zł – dla niepełnosprawnych uczniów klas V i VI

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych).

 1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczeń o dochodach – oświadczenie o wysokości dochodów.
 1. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 1. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 1. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klas III, pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza 574 zł, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

 

Wzory wniosków można pobrać w sekretariacie szkoły.

 

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2015-08-27 11:41:46

 

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

 

Przypominamy   o obowiązku zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do  klasy pierwszej gimnazjum.

Dokumenty niezbędne do dokonania zapisów dostępne są w sekretariacie szkoły,
można je również pobrać poniżej.


Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej obwodowej szkoły podstawowej (wszystkie dzieci 7-letnie-rocznik 2008, oraz dzieci 6-letnie - rocznik 2009 )

Wniosek o przyjęcie  dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej - dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły 

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej obwodowego gimnazjum

Wniosek o przyjęcie  dziecka do klasy pierwszej gimnazjum - dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem naszego gimnazjum

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2015-03-13 10:28:06

    Nabór do Przedszkola w Zespole Szkół w Sadkowicach

na rok szkolny 2015/2016

 

W dniach od 2 do 31 marca 2015r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Sadkowicach można składać  wnioski o przyjęcie do  przedszkola, a w przypadku dzieci uczęszczjących do przedszkola w obecnym roku szkolnym deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.

Niezbędne dokumenty można pobrać  w  sekretariacie lub na stronie  internetowej Zespołu Szkół w Sadkowicach poniożej.

1. Wniosek z załącznikami  (składają rodzice dzieci, które będą uczęszczały do naszego przedszkola po raz pierwszy w roku szkolnym 2015/2016)

2. Deklaracja (składają rodzice dzieci, które uczęszczają w bieżącym roku szkolnym do naszego przedszkola i będą kontynuować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2015/2016 )

 

Zapraszamy!

 

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2015-02-25 14:20:52
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Copyright © 2009 - 2020 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.