Biuletyn Informacji PublicznejGmina SadkowiceKuratorium Oświaty w ŁodziMinisterstwo Edukacji Narodowejbaner
Dzisiaj jest: niedziela, 27 września 2020 r. Do końca roku szkolnego: 272 dni.


Dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka   i Gimnazjum im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015/2016 będą: 05.04.2016 r.,  18 – 20.04.2016 r., 02.05.2016., 27.05.2016 r. W tych dniach w razie potrzeby szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

 

autor informacji: Marek Lewandowski
data publikacji: 2015-09-29 11:25:15

Dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach

informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów:

 1. klas III szkoły podstawowej

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

 • nie przekracza kwoty 574 zł netto miesięcznie (art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)
 • przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)

 

2.     klas III, V i VI szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum:  

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszacych,
 • z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym
 • uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie, u których występuje w/w. niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • do 225 zł – dla uczniów klas III szkół podstawowych i dla niepełnosprawnych uczniów klas   III;
 • do 325 zł – dla niepełnosprawnych uczniów klas V i VI

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych).

 1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczeń o dochodach – oświadczenie o wysokości dochodów.
 1. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 1. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 1. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klas III, pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza 574 zł, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

 

Wzory wniosków można pobrać w sekretariacie szkoły.

 

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2015-08-27 11:41:46

 

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

 

Przypominamy   o obowiązku zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do  klasy pierwszej gimnazjum.

Dokumenty niezbędne do dokonania zapisów dostępne są w sekretariacie szkoły,
można je również pobrać poniżej.


Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej obwodowej szkoły podstawowej (wszystkie dzieci 7-letnie-rocznik 2008, oraz dzieci 6-letnie - rocznik 2009 )

Wniosek o przyjęcie  dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej - dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły 

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej obwodowego gimnazjum

Wniosek o przyjęcie  dziecka do klasy pierwszej gimnazjum - dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem naszego gimnazjum

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2015-03-13 10:28:06

    Nabór do Przedszkola w Zespole Szkół w Sadkowicach

na rok szkolny 2015/2016

 

W dniach od 2 do 31 marca 2015r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Sadkowicach można składać  wnioski o przyjęcie do  przedszkola, a w przypadku dzieci uczęszczjących do przedszkola w obecnym roku szkolnym deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.

Niezbędne dokumenty można pobrać  w  sekretariacie lub na stronie  internetowej Zespołu Szkół w Sadkowicach poniożej.

1. Wniosek z załącznikami  (składają rodzice dzieci, które będą uczęszczały do naszego przedszkola po raz pierwszy w roku szkolnym 2015/2016)

2. Deklaracja (składają rodzice dzieci, które uczęszczają w bieżącym roku szkolnym do naszego przedszkola i będą kontynuować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2015/2016 )

 

Zapraszamy!

 

autor informacji: Teresa Wielgus
data publikacji: 2015-02-25 14:20:52

"My z niego wszyscy..."

Instytut Pamięci Narodowej wraz ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej inicjują zorganizowanie w całej Polsce lokalnych obchodów 75 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego pod wspólnym hasłem "MY Z NIEGO WSZYSCY...".

W dniach 26-27 września 2014 r. w placówkach oświatowych w całej Polsce  zorganizujmy  uroczystości przypominające o wielkim dziele Polski Podziemnej.
W tych dniach nie zapomnijmy wywiesić flagi państwowej.

Propozycje działań oraz materiały do wykorzystania można znaleźć
na portalu edukacyjnym

www.pamiec.pl


autor informacji: Kamila Major
data publikacji: 2014-09-15 13:52:34
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Copyright © 2009 - 2020 Zespół Szkół w Sadkowicach, Sadkowice 128, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie
tel./fax: 0468156168 e-mail: Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce  strona internetowa: www.zssadkowice.pl
Ta strona używa mechanizmu cookies. Informacje na ten temat dostępne są w Polityce prywatności.
Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu cookies.